Regulamin

Wyścig Kolarski Śladami I Wojny Światowej – wyścig szosowy

„PIEKŁO POŁUDNIA”
Wyścig Kolarski Śladami I Wojny Światowej – wyścig szosowy

Termin i miejsce organizacji wyścigu:
Termin: 07.08.2022 r.

Miejsce startu, biuro zawodów:
38-321 Moszczenica 723, ul. Samorządowa 5, Szkoła Podstawowa im. Bronisława Wanata

Program:
7.08.2022 (niedziela)
godz. 9:30 – 11:40 – biuro zawodów
godz. 12:30 – START Wyścigu
godz. 15:00 – dekoracja, rozdanie nagród, zakończenie

Warunki uczestnictwa:
1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej http://pieklopoludnia.pl/ w sposób prawidłowy i kompletny najpóźniej do zamknięcia biura zawodów, lub zgłoszenie się osobiste w biurze zawodów.

– Wysyłając formularz uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883).
– Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Zawodach na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Zawodów.

2. Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora lub w biurze zawodów
3. Osoby które w dniu imprezy nie ukończyły 18 lat mają prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych na formularzu udostępnionym przez organizatora w biurze zawodów.
4. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.
5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
6. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, a w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.
7. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie wyścigu w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją zawodnika.
8. Każdy uczestnik w czasie jazdy musi posiadać numer startowy wydane w biurze zawodów na plecach, oraz drugi numer nalepiony na sztyce. Brak numeru, zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie przez sędziego oraz samowolne zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika.
9. W wyścigu obowiązkiem jest posiadanie roweru szosowego bez lemondki (rowery triathlonowe i czasowe nie będę dopuszczone do startu). Wyjątkowo można startować na rowerze typu MTB i cross.

Zgłoszenia i wpisowe:
1. Limit uczestników wynosi 300 osób.
2. Opłata startowa wynosi:
– 100 zł brutto płatne przelewem w terminie do 31.07.2022 r.
– 150 zł brutto płatne w biurze zawodów

3. Organizator dopuszcza możliwość zwrotu 100% wysokości wpisowego, w przypadku poinformowania organizatora e-mailem grupettogorlice@gmail.com w terminie do 24.07.2022 do godz. 20.00
4. W przypadku rezygnacji ze startu po w/w terminie, dyskwalifikacji lub wycofania się organizator nie zwraca wpisowego.
5. Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej w Sklepie Rowerowym Ostre Koło w Gorlicach: WWW

Zapisy ruszą 1 marca 2022 r. o godzinie 20:00
LIMIT UCZESTNIKÓW: 300 osób (decyduje kolejność wpłat)

Organizacja wyścigu:
1. Wyścig zostanie przeprowadzony na drogach asfaltowych z wykorzystaniem dróg publicznych.
2. Start wyścigu nastąpi z okolic biura zawodów o godz. 12:25-12:30
3. Limit zapisów to 300 osób.
4. Na starcie i na trasie będzie zlokalizowany punkt kontrolny, którego ominięcie będzie karane dyskwalifikacją.
5. na trasie zlokalizowane będą dwie premie górskie:
6. Zwycięzcami we wszystkich kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie przejadą wyznaczony dystans.
7. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.
8. Zawodnicy jadący w peletonie będą objęci eskortą policji. Osoby, które będą odstawać od peletonu (+ 15 min.) zostaną wyprzedzone przez ostatni wóz policyjny i od tego momentu jadą zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
9. Podczas zawodów lekarz wyścigu ma prawo do wycofania uczestnika, który nie jest fizycznie zdolny, aby kontynuować wyścig.
10.Uczestnicy wyścigu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.

Świadczenia dla zawodników:
– numer startowy na sztycę podsiodłową
– możliwość skorzystania z serwisu rowerowego przed zawodami
– oznakowanie na trasie wyścigu
– elektroniczny pomiar czasu + powiadomienie sms o uzyskanym wyniku
– zabezpieczenie medyczne
– posiłek na mecie od VeloCoffee
– zamknięcie dla ruchu dróg publicznych
– skarpetki „Piekło Południa”

 Klasyfikacja Generalna kobiet i mężczyzn:
 mężczyźni
I miejsce – 300 zł + dyplom + puchar
II miejsce – 200 zł + dyplom + puchar
III miejsce – 150 zł + dyplom + puchar

 kobiety
I miejsce – 300 zł + dyplom + puchar
II miejsce – 200 zł + dyplom + puchar
III miejsce – 150 zł + dyplom + puchar

 Kategorie wiekowe mężczyzn miejsca I-III:
M1 – do 29 lat (1991 i młodsi): nagrody rzeczowe + dyplom + puchar
M2 – 30-39 lat (1981 do 1990): nagrody rzeczowe + dyplom + puchar
M3 – 40-49 lat (1971 do 1980): nagrody rzeczowe + dyplom + puchar
M4 – 50 lat i powyżej (1970 i starsi): nagrody rzeczowe + dyplom + puchar

UWAGA ! Nagrody z kategorii generalnej nie dublują się z nagrodami w kategoriach wiekowych

Zwycięzcy klasyfikacji górskiej:
I miejsce – Koszulka najlepszego górala od firmy Raso

  • Premia Wójta Gminy Moszczenica – (3,2,1 pkt)
  • Premia Wójta Gminy Łużna –  (3,2,1 pkt)

UWAGA ! W przypadku równej liczby punktów o kolejności decyduje miejsce zajęte na mecie.

Kary:
Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:
1. Upomnienie.
2. Kara czasowa
3. Dyskwalifikacja.
Zawodnik może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za:
– łamanie zasad ruchu drogowego
– nie używanie sztywnych kasków
– nadmierne śmiecenie
– braki w sprzęcie, mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy
– nieprzestrzeganie zasad fair play
– pchanie lub ciągniecie zawodnika przez osoby trzecie
– skracanie trasy

Protesty:
1. Protesty do Sędziego Głównego zawodów należy składać jedynie w formie pisemnej w czasie do 30 minut po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.
2. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Komisja Sędziowska nie przyzna racji składającemu protest.
3. Po rozpatrzeniu ewentualnych protestów nie później niż 1 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników Komisja Sędziowska ogłasza oficjalne wyniki.

Informacje dodatkowe:
1. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej obejmujących teren rozgrywania zawodów i tzw. “sił wyższych”.
2. Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy zawodów.
3. Uczestnik zawodów wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki regulaminu wyścigu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
4.  Organizator zawodów jest ubezpieczony od  OC imprez masowych na kwotę 100 000 zł
5. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian najpóźniej na 7 dni przed zawodami.

Aktualizacja: 26-08-2021